มาตรฐาน IELTS ใช้กันทั่วโลก

IELTS หรือ International English Language Testing System คือ ระบบทดสอบทักษะทางด้านภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ ถูกออกแบบมาเพื่อทดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลที่ไม่ได้พูด / ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเรียนของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และประกอบการสมัครงานขององค์กรระดับสากล คะแนนของ IELTS ได้จากการทดสอบทักษะ 4 ด้าน “การฟัง, การพูด, การอ่าน และการเขียน” บททดสอบของ IELTS ไม่ใช่บทความวิชาการโดยเฉพาะแต่เป็นบทความจากข่าวสารในต่างประเทศ บทความวิชาการที่น่าสนใจ ซึ่งผ่านการคัดกรองอย่างดีว่ามีผลต่อการใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นสิ่งปกติสำหรับประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักที่ต้องเจอในรูปแบบข่าวสารและบทสนทนาในชีวิตประจำวัน

ielts

IELTS มาตรฐานที่วัดทักษะภาษาอังกฤษอย่างชัดเจน เน้นย้ำทุกด้านมากกว่า TOEIC เพราะทักษะทั้ง 4 ด้านมีความสำคัญในชีวิตประจำวัน มีผลต่อการเรียน / การทำงานว่าจะสามารถประกอบกิจเหล่านี้ได้สำเร็จหรือไม่ แน่นอนว่าย่อมมีผลต่อองค์กรต้นสังกัดของคุณด้วย หากการประสานงานผิดพลาดอาจส่งผลร้ายแรงในการทำงานซึ่งเป็นความเสียหายที่ไม่ควรเกิดขึ้น มาตรฐานของ IELTS จึงเป็นด่านคัดกรองที่ดีซึ่งองค์กรขนาดใหญ่ในประเทศไทยเลือกใช้มาตรฐาน IELTS ในการคัดบุคลากรที่จะร่วมงาน แม้ IELTS จะยากสำหรับหลาย ๆ คนแต่ปัจจุบันมีคอร์สให้เรียนรู้ระบบ IELTS เพิ่มเติม เพื่อจับจุดสำคัญไปพัฒนาทักษะด้านภาษาที่อ่อนด้อย

บางคนเลือกที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองและไปสอบ IELTS แต่อย่าลืมว่าคุณต้องมีพื้นฐานทางภาษาในระดับหนึ่ง เช่น สามารถเข้าใจบทสนทนาของชาวต่างชาติที่พูดด้วยสำเนียงประจำชาติ เป็นต้น การรวบคำของชาวต่างชาติอาจทำให้คุณเข้าใจประโยคสนทนาผิดและตีความบทสนทนาทั้งหมดผิดทันที หรือการฝึกด้วยภาพยนตร์ต่างประเทศอาจทำให้บริบทการสอบ IELTS ผิดแปลกไป การเข้าคอร์ส IELTS จะช่วยให้คุณเข้าใจภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลในชีวิตประจำวัน แม้บางประเทศจะไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักแต่ประชากรก็มีพื้นฐานความเข้าใจภาษานี้กันมาก เพราะภาครัฐเล็งเห็นความสำคัญต่อการใช้ภาษาอังกฤษและพัฒนาบุคลากรให้สามารถร่วมงานกับองค์กรต่างชาติได้ การใช้มาตรฐาน IELTS จึงเปิดโอกาสหลายด้านได้มากกว่า

Sbobet ความสนุกในการเดิมพันที่คุณต้องลอง